Protom jako konsultant zajmujący się analizą, kontrolą i nadzorem nad kosztami realizacji inwestycji jest wsparciem dla inwestorów na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego. Wspomagamy proces decyzyjny od momentu wstępnych studiów możliwości inwestycyjnych opracowując wstępny budżet planowanej inwestycji aż po końcowe rozliczenie po zakończeniu robót budowlanych. Problematyka kosztów jest dla nas istotnym składnikiem pracy nad projektem. Nigdy nie zapominamy o relacji pomiędzy procesem twórczym powstawania projektu architektonicznego wypełniającego zadane założenia programowo funkcjonalne z ekonomicznymi podstawami planowanej inwestycji.

Wizją Protom jest ciągły, profesjonalny nadzór kosztowy nad procesem projektowym. Praca architektów, konstruktorów i inżynierów branżowych jest poddawana kontroli pod kątem zgodności ze wstępnie oszacowanym na etapie koncepcji budżetu. Regularne raportowanie do Inwestora na temat zgodności z zaplanowanym kosztem realizacji, wskazywanie zagrożeń i istotnych zmian mających wpływ na poziom planowanych kosztów realizacji pomaga mu w podejmowaniu kluczowych decyzji. Z jednej strony pozwala na wdrożenie rozwiązań z uwzględnieniem kosztów zwiększających standard, z drugiej pozwala unikać nadmiernych oszczędności mających zbyt duży wpływ na jakość ostatecznej formy projektowanego obiektu.

Pragniemy przybliżyć relację pomiędzy procesem twórczym powstawania projektu architektonicznego wypełniającego zadane założenia programowo-funkcjonalne z ekonomicznymi podstawami planowanej inwestycji a realiami w jakich powstaje i będzie użytkowany obiekt. Żaden projekt nie jest tworzony w ekonomicznej próżni. Bez względu na rodzaj obiektu wartość użytkowa projektu inwestycyjnego musi być oceniana całościowo. Obok wizji architektonicznej musi on spełniać wszelkie wymogi takie jak bezpieczeństwo konstrukcji i jej przyszłego użytkowania, dostępność, ochrona przed niekorzystnymi dla użytkowników wpływami atmosferycznymi, wymogi ekologiczne i wiele innych. Architekt wpisuje swoje dzieło w konkretną lokalizacją tworząc nowy element w istniejącym otoczeniu, zmieniając je lub harmonicznie dostosowując się do sąsiedztwa. Konstruktor projektuje powiązanie obiektu z gruntem, na którym je posadawia. Wsparcie kosztowe realizowane przez Protom już od opracowania wstępnego budżetu pozwala te idee osadzić na twardym gruncie ekonomicznym poprzez ocenę kosztów i ryzyk związanych ze zmianami projektowymi.

Jako konsultanci badający każdy element kosztu planowanej inwestycji w trakcie całego procesu projektowego jesteśmy również w pełni przygotowani do wsparcia procesu decyzyjnego w trakcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy obiektu poprzez opracowanie materiałów przetargowych a następnie porównanie ofert i przedstawienie rekomendacji potencjalnego Wykonawcy pod kątem oferowanej ceny. Uczestniczymy w negocjacjach z Oferentami omawiając zagadnienia kosztowe i zakres przedstawionej oferty oraz uzgadniając warunki komercyjne związane z kosztami realizacji inwestycji.